Manifest congrés 2014


 MANIFEST

PER A LA GENERACIÓ D’OCUPACIÓ
I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS
 
La crisi econòmica ha provocat de manera especial la destrucció d'ocupació per a les persones més grans de 45 anys. Segons el "VI Informe mayores de 45 años en el mundo laboral”, elaborat per Fundació Adecco, al 2007 hi havia 422.000 persones de més de 45 anys a l’atur, i el 2014 ja n’hi havia 1.906.100:  prop del 40% del total de l'atur a Espanya. A més, en el recent informe del  Consell Econòmic i Social (CES) sobre la situació sociolaboral de les persones de 45 a 64 anys d’edat, el CES diu a les administracions públiques que les polítiques d'ocupació "no compleixen de manera adequada les seves funcions", cosa que provoca que les persones en aquesta franja d'edat pateixin més atur de llarga durada.

Partint d’aquesta base, l’Associació de persones aturades majors de 45 anys de l'Hospitalet de Llobregat (Assat50), compromesa en el repte de trobar alternatives i possibles solucions, celebra el Congrés sobre l'ocupació i l'atur de les persones majors de 45 anys, el 18 de desembre de 2014, a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet. Com a conclusió del Congrés, fem aquest manifest, alhora que fem una crida a les associacions de persones aturades majors de 45 anys, entitats, sindicats i altres organitzacions perquè s'hi adhereixin.

El treball és un dret recollit en la Constitució (articles 35 i 40), que té com a objectiu realitzar una activitat remunerada que contribueixi  a la satisfacció de les necessitats individuals i col•lectives. Alhora incideix en la generació de riquesa, de benestar i de progrés per al conjunt de la societat. Ens eduquen per treballar i de petits se'ns pregunta què volem ser de grans. El treball té una gran importància en la vida de les persones, ja que afecta de forma decisiva el desenvolupament personal i professional.

La difícil situació actual, que es manifesta clarament en les dades que s'extreuen de l'últim informe del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) sobre el mercat de treball dels més grans de 45 anys, publicat el 2013 amb dades del 2012, indica que les persones més grans d'aquesta edat suposen el 39,23% del total de les persones desocupades a tot l’Estat espanyol, un 35,42% de les quals es troben en situació d'atur de molt llarga durada (més de 2 anys). La conclusió és evident: el col·lectiu té moltes dificultats per a la inserció laboral. Durant els últims 10 anys, els  demandants d'ocupació majors de 45 anys s'han incrementat en major proporció que la totalitat dels demandants d'ocupació.

Les últimes dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social demostren que la despesa en prestacions per desocupació a l'octubre del 2014, s'ha reduït en un 17,8% respecte a l’octubre del 2013. La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant l'octubre passat va ser del 57,31%, tres punts percentuals menys que un any abans, cosa que implica, que una mica més de 4 de cada 10 aturats no cobra cap prestació. Cal assenyalar, a més, que la reforma laboral no ha fet més que empitjorar la situació, ja que pràcticament ha eliminat les subvencions per la contractació de majors de 45 anys, i ha reduït de manera important el subsidi per a majors de 52 anys (426 euros més), que ha passat a ser per a persones de més de 55 anys, i que no es pot cobrar, si les rendes en l'àmbit familiar superen els 483,98 euros per membre. El resultat és més atur i menys prestacions; és a dir, més famílies en risc d’exclusió social.

Per tots aquests motius, creiem necessari que els poders públics i els òrgans de govern tinguin com a eix central de la seva acció política destinar tots els esforços i recursos possibles, a millorar la situació de les persones que hagin perdut el seu lloc de treball, a posar en marxa polítiques actives que generin ocupació i, alhora, a enfortir el sistema de proteccions per desocupació, amb l’objectiu d’evitar que aquestes persones caiguin en l'exclusió i en la marginació social.

Sobre la base d'aquestes consideracions, és imprescindible trobar solucions com més aviat millor per evitar una major precarietat i pobresa, i aconseguir una millora de les condicions socials.

AIXÍ DONCS, DEMANEM

1r Que torni el sistema de bonificació a les quotes a la Seguretat Social, i en tot cas que es millori tenint en compte  a les circumstàncies actuals, per estimular la contractació de les persones de més de 45 anys.

2n Que s’afavoreixi la inserció laboral millorant l'orientació laboral, ampliant l'oferta formativa ocupacional especialitzada teorico pràctica, en funció de la demanda de les empreses, per tal d’afavorir la reinserció laboral de les persones majors de 45 anys.

3r Que es recuperi el subsidi d'atur anterior al Reial decretllei 20/2012, de 13 de juliol, i en tot cas es millori d'acord amb les circumstàncies actuals. El subsidi d’atur ha de cobrar-se mentre no es trobi feina, vinculat a un pla d'inserció laboral i de cerca activa d'ocupació.

4t Que es promogui una llei perquè les persones en atur majors de 55 anys, amb 35 anys cotitzats o més, passin a la jubilació.

5è Que s’engegin accions i campanyes informatives per fomentar que els empresaris valorin més positivament l'experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc. Les persones de més de 45 anys  han contribuït al creixement i desenvolupament de l'actual món empresarial.

6è Que es creï una Renda Bàsica de Ciutadania, com a mesura de protecció a la societat en general i davant de la vulnerabilitat de les persones socialment més febles.

7è Que s’engegin mesures que afavoreixin l'autoocupació i el cooperativisme.

8è Que s’estableixi el salari mínim interprofessional en 969 euros, d’acord amb les directrius de la Carta Social Europea, segons la qual el salari mínim ha de ser ser equivalent al 60% del salari mitjà nacional (el 2013 a Espanya,1.615 euros bruts).

9è Que es promoguin eines per ajudar les persones aturades a mantenir un bon estat de benestar mental i social, de manera que puguin superar les pressions d’aquesta situació sobre la seva salut mental, conservin el seu potencial professional i social, i se’n reconegui la contribució a la comunitat.

10è Que s’estableixin instruments d’autonomia col·lectiva, de manera que qüestions lligades a la perspectiva d'edat, s'incorporin als convenis col•lectius.

11è Que els poders públics posin en marxa polítiques i plans d’ocupació, per impedir que tots els membres d'una família es quedin sense feina, per tal d’evitar situacions de pobresa i de risc d'exclusió social.

12è Que les administracions públiques destinin un 5% del seu pressupost a polítiques actives d'ocupació, per tal de crear ocupació per als aturats de llarga durada i, especialment, per als de més de 45 anys.

13è. Que s’engeguin polítiques per la prevenció de la desocupació i per la permanència al mercat de treball.

14è. Que s'habilitin sistemes per afavorir la participació del nostre col·lectiu en consells, taules, fòrums de treball d'administracions públiques i privades, per defensar polítiques i iniciatives que vagin en les direccions esmentades en els punts anteriors.


ASSOCIACIÓ DE PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada